UE


Tychy, dn. 18 czerwca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIP/2019/RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. "Elektroniczna platforma wspomagania stacji kontroli pojazdów SKP", złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-24-0507/18-00 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma Daleo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191372

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Szablon oferty
  3. Zał.1. Oświadczenie o braku powiązań
  4. Zał.2. Oświadczenie o spełnieniu kryterium doświadczenia

Zakończenie

Tychy, dn. 27.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/WNIP/2019/RPO WSL została firma Studio Projektowe „JASPER” Tomasz Sadza.

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

realizacja projektu z dofinansowaniemDzień dobry,
w czym mogę pomóc ?
^